Ethicon Vicryl Plus Polyglactin 910 Sutures

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 0, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2534

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 0, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2534

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,320 ₹ 4,590
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - VP2346

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - VP2346

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,720 ₹ 4,214
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 0, 1/2 Circle Tapercut - VP2518

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 0, 1/2 Circle Tapercut - VP2518

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 5,760 ₹ 3,613
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2421

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2421

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,680 ₹ 4,817
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body VP2360/ VP2350

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body VP2360/ VP2350

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,116 ₹ 4,463
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) VP2347

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) VP2347

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,984 ₹ 4,380
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Tapercut - VP2319/ VP2519

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Tapercut - VP2319/ VP2519

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,320 ₹ 4,590
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 2, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2478

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 2, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2478

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 8,640 ₹ 5,418
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2382

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - VP2382

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,200 ₹ 4,515
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 2-0, 1/2 Circle Round Body VP2317/VP2345

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 2-0, 1/2 Circle Round Body VP2317/VP2345

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,720 ₹ 4,214
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - VP2437

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - VP2437

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,680 ₹ 2,935
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime VP2328

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime VP2328

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,600 ₹ 4,139
37 % OFF
Buy Now
Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 4-0, 1/2 Circle Round Body - VP2304

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 4-0, 1/2 Circle Round Body - VP2304

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,440 ₹ 2,784
37 % OFF
Buy Now

Related Products

Popular Products

Ethicon Vicryl Plus Polyglactin 910 Sutures