Sutures India - Trusynth Plus Polyglactin 910

Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2534

Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2534

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,192 ₹ 3,756
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2346

Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2346

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 5,640 ₹ 3,421
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2518

Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2518

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,848 ₹ 2,942
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2421

Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2421

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,008 ₹ 4,251
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Round Body Heavy - TSP 2347

Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Round Body Heavy - TSP 2347

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 5,640 ₹ 3,421
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Taper Point - TSP 947

Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Taper Point - TSP 947

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 5,148 ₹ 3,127
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2382

Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2382

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,096 ₹ 3,698
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2317

Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2317

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 5,640 ₹ 3,421
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Taper Point - TSP 945

Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Taper Point - TSP 945

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 5,424 ₹ 3,293
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Cutting - TSP 2472

Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Cutting - TSP 2472

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,752 ₹ 2,882
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2437

Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2437

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,948 ₹ 2,394
39 % OFF
Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2516

Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2516

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,852 ₹ 2,455
36 % OFF

Sutures India - Trusynth Plus Polyglactin 910

 • Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2534

Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2534

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,756 ₹ 6,192
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2346

Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2346

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,421 ₹ 5,640
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2518

Sutures India Trusynth Plus USP 0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2518

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 2,942 ₹ 4,848
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2421

Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2421

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,251 ₹ 7,008
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Round Body Heavy - TSP 2347

Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Round Body Heavy - TSP 2347

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,421 ₹ 5,640
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Taper Point - TSP 947

Sutures India Trusynth Plus USP 1, 1/2 Circle Taper Point - TSP 947

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,127 ₹ 5,148
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2382

Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - TSP 2382

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,698 ₹ 6,096
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2317

Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2317

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,421 ₹ 5,640
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Taper Point - TSP 945

Sutures India Trusynth Plus USP 2-0, 1/2 Circle Taper Point - TSP 945

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 3,293 ₹ 5,424
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Cutting - TSP 2472

Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Cutting - TSP 2472

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 2,882 ₹ 4,752
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2437

Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - TSP 2437

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 2,394 ₹ 3,948
36 % OFF
 • Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2516

Sutures India Trusynth Plus USP 3-0, 1/2 Circle Tapercut - TSP 2516

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 2,455 ₹ 3,852
36 % OFF
loading
loading
Sutures India Trusynth Plus Polyglactin 910

Sutures India - Trusynth Plus Polyglactin 910